Pálenica prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia LDK, s.r.o.

Na základe Zákona NR SR č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, vydáva prevádzkovateľ Pestovateľskej pálenice LDK s.r.o. nasledovný prevádzkový poriadok:

Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

Začiatok prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ.

Pracovník liehovaru má v právomoci neprijať kvas v plechových alebo poškodených nádobách a v iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu pestovateľa.

Pracovník liehovaru môže prijať kvas na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu ovocného destilátu.

V  žiadosti pestovateľ uvedie :
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska
b/ druh a množstvo odovzdaného kvasu
c/ dátum podania žiadosti

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.

V liehovare možno vyrábať ovocný destilát len z kvasov ovocia mierneho podnebného pásma.

Počas výrobného procesu sa pestovateľ zdržuje na vyhradenom mieste pre zákazníkov. Nesmie sa pohybovať v priestoroch kotlov a meracieho zariadenia, a to z dôvodu ublíženia na zdraví a z dôvodu prípadného poškodenia zariadenia.

Pestovateľovi sa zakazuje manipulovať s akýmkoľvek zariadením liehovaru.

Po ukončení výroby ovocného destilátu a overení kvality, množstva a obsahu etanolu pestovateľom, vyberie pracovník liehovaru od pestovateľa spotrebnú daň z liehu a poplatok za pálenie, o čom mu vydá potvrdenie (vyskladňovací list).

Podľa § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z.  z. o spotrebnej dani z liehu môže pestovateľ a jeho domácnosť vypáliť za jedno výrobné obdobie 43 litrov 100%-ného alkoholu, na ktoré má polovičnú zľavu zo spotrebnej dane z liehu. Na množstvo nad 43 litrov sa uplatňuje plná výška spotrebnej dane z liehu.

Ak pestovateľ omešká dohodnutý čas začatia služby viac ako 20 min., presunie sa v poradí na nový termín.

Ak príde k nepredvídanej poruche destilačného zariadenia alebo k výpadu elektr. prúdu a pod., služba destilácie sa zaradí na najbližší možný termín.