Obchodné podmienky

 V tejto časti nájdete informácie o obchodných podmienkach, za ktorých si môžete zakúpiť tovar na www.domacapalenka.com.
Dodávateľom tovarov, ktoré si môžete zakúpiť na www.domacapalenka.com ako i prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je LDK, s.r.o., Horné Turovce 312, 935 81 Horné Turovce

 

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynú dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru u pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

  • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
  • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
  • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

Údaje, ktoré požadujeme:

  • osobné údaje: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto
  • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa
  • prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa, a tie pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť LDK, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.

UPOZORNENIE: Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tovar bude doručený len osobám, ktoré sa pri preberaní zásielky preukážu dokladom totožnosti a ich vek bude vyšší ako 18 rokov.

Informácie o používaní cookies